Uitbreiding van school mogelijk

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bel werd aanvaard door de Gemeenteraad, nadat het werd bijgestuurd op basis van ingediende bezwaren en adviezen. Het RUP Bel omvat enkel nog de uitbreiding van basisschool De Toverboom, het deelplan voor de uitbreiding van het kerkhof aan de Hoogstraat werd niet weerhouden.

De zone rond de basisschool De Toverboom wordt omgevormd van woonzone en agrarisch gebied naar de bestemming ‘openbaar nut’. Dit maakt een uitbreiding van de school en de inrichting van een open speelruimte mogelijk. Die uitbreiding dringt zich op door de beperkte ruimte binnen de school en het gebrek aan speelruimte. Het nieuwe plan is gebaseerd op de noodzakelijke grootte van een school met het huidige leerlingenaantal. 

Het deelplan voor de noordelijke uitbreiding van het kerkhof - dat oorspronkelijk in het RUP vervat zat, werd niet weerhouden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw plan met daarin een oostelijke uitbreiding van het kerkhof. Het stadsbestuur tracht hierbij rekening te houden met de belangen van de belendende landbouwer en vragen van de buurt. 

Het RUP Bel werd voor goedkeuring verzonden naar de provincie Antwerpen, nog voor het einde van 2013 wordt deze verwacht. Twee weken na publicatie van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad kan het plan in werking treden.

(bron: Info Geel December 2013)

Deze pagina delen op sociale media